Nieuwsbrief 2015 – juli


Laman-trip-logo-transp

Nieuwsbrief 2015 – juli/november

De nieuwe website van
Bureau Mr Laman Trip is live

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De nieuwe website van Bureau Mr Laman Trip is live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen. Dat we vooruit gaan. En dat we daarin willen investeren.

Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken en te bekijken. Natuurlijk vernemen wij ook graag wat u ervan vindt en of u informatie toegevoegd wilt hebben. U kunt uw mail sturen naar info@LamanTrip.nl
Ook willen wij, met uw goedvinden, u een aantal malen per jaar een nieuwsbrief sturen. Pensioen gerelateerde onderwerpen zullen hierin worden behandeld. Mocht onze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze mail uitschrijven.

 


Gevolgen lage rente voor
pensioenen & communicatie 

arsgrafiekecb34

Het is van groot belang dat pensioenen worden aangepast aan eventuele waardevermindering door inflatie. In diverse pensioenregelingen is hier wel een voorziening voor opgenomen.

Toch zien wij in veel pensioenregelingen dat er belangrijke opmerkingen te maken zijn bij hetgeen met de pensioenuitvoerder is afgesproken.

Er zijn 3 groepen pensioenregeling waarop wij hieronder ingaan:

  1. Pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds;
  2. Middelloon- of eindloonregeling bij een verzekeraar ondergebracht;
  3. Beschikbare premieregeling bij een verzekeraar of PPI ondergebracht.
  • De kortingen die Bedrijfstakpensioenfondsen de afgelopen jaren hebben doorgevoerd hebben vaak grote gevolgen voor gepensioneerden, maar ook voor de waardeontwikkeling van de opgebouwde pensioenen. Wettelijk is geregeld dat als een pensioenfonds onvoldoende dekking heeft ten opzichte van de wettelijke normen, zij verplicht zijn om de pensioenen te verlagen of de indexatie te stoppen of te beperken.
  • Het middelloon-of eindloonpensioen dat bij een verzekeraar is ondergebracht is in ieder geval gegarandeerd. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om onvoorwaardelijk (jaarlijks betaalt de werkgever een bedrag voor de lasten van de indexatie) of voorwaardelijk (als er middelen zijn, wordt er geïndexeerd en anders niet. In de meeste pensioenregelingen wordt de winstdeling gebruikt voor de indexaties. Nu de rente al jaren vrij laag is, valt er niet veel te indexeren en blijven pensioenen achter bij de inflatie. Schrijnend is dat in veel gevallen de pensioenuitvoerder bepalingen heeft opgenomen (in de uitvoeringsovereenkomst die door henzelf wordt opgesteld) dat de winstdeling geheel kan komen te vervallen na de contractperiode of vervalt als de rente die al is ingerekend in het tarief (de rekenrente) hoger is dan de rente van een fictief pakket staatsleningen. Dit laatste is al enkele jaren het geval. Enkele verzekeraars kunnen ook tijdens de contracttermijn de ruilfactoren (partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen of vervroeging) aanpassen (instemming OR!), met hele grote gevolgen voor de pensioenen van de medewerkers.
  • Bij een pensioenregeling op basis van beschikbare premie missen veel medewerkers het benodigde rendement (6-7%) om een beetje in de buurt te komen van het theoretische model dat ten grondslag ligt aan de leeftijdsafhankelijke staffels. Op de pensioendatum worden medewerkers geconfronteerd met een rente die nog niet de helft is van waarop de leeftijdsafhankelijke staffels gebaseerd zijn.

Goede eerlijke communicatie is van belang om werknemers ook na hun uitdiensttreding of pensionering positief over de werkgever te laten spreken. Een pensioenregeling hoeft wat ons betreft helemaal niet maximaal te zijn. Een werknemer kan makkelijk ook zelf wat doen, als deze dat wenst. Maar dan moet de informatie wel duidelijk zijn en deze laat nogal eens te wensen over.