Nieuwsbrief 2023 – november


De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is op 1 juli 2023 ingegaan. Het basisprincipe van deze WTP is dat vanaf 1 januari 2028 voor alle werknemers in de pensioenregeling een gelijk premiepercentage wordt betaald. Technisch noemt men dit een vlakke premie die niet afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer.

Wordt de soep inderdaad zo heet gegeten als deze wordt opgediend? Neen, er is namelijk een overgangsregeling waardoor deze eisen pas gaan gelden vanaf 1 januari 2028. De pensioenregelingen die gebaseerd zijn op een beschikbare premie die WEL leeftijdsafhankelijk is (meer premie naarmate men ouder wordt) mag doorgezet worden voor de werknemers die al op 31 december 2027 in deze regeling zijn opgenomen.

De bedrijven die vrij zijn om een eigen pensioenregeling te realiseren bij een verzekeraar zijn onder te verdelen in drie groepen pensioenregelingen.

1.   Eindloonpensioen

2.   Middelloonpensioen

3.   Beschikbare premie

Voor zowel de eindloonregeling als voor de middelloonregeling is de vaststaande einddatum van deze vorm van pensioenvoorziening 31 december 2027. Daarna zijn deze zelfs verboden.

Er zijn voor de eindloon- en de middelloon pensioenregelingen twee opties.

1.   Na 31 december 2027 wordt voor alle werknemers overgestapt op een beschikbare premieregeling met voor alle deelnemers een gelijk percentage aan pensioenpremie.

2.   Tot uiterlijk 30 december 2027 kunnen zowel de eindloon- als de middelloonregeling omgezet worden naar een beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel of een voor iedereen gelijk premiepercentage.

De bestaande beschikbare premieregeling die is gebaseerd op een oplopend premiepercentage bij het stijgen van de leeftijd mag ook worden doorgezet voor de werknemers die reeds op 31 december 2027 in dienst zijn. De staffel moet dan wel aangepast worden aan de staffel die is opgenomen in de WTP.

In de WTP is expliciet opgenomen dat bij de verandering van de pensioenregeling naar een vlakke premie of als men gebruik maakt van de overgangsregeling de werknemers bij eindloon en middelloon die er op achteruitgang adequaat moeten worden gecompenseerd. Voor jonge werknemers zal de vlakke premie op het moment van overgang een voordeel zijn maar voor oudere werknemers een nadeel dat gecompenseerd moet worden. Als werkgever wordt veelal aangestuurd op een beoogd budget neutrale overgang.

Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling is het van belang om geen eigen uitgangspunten te hanteren maar te kiezen uit de uitgangspunten en aannames die De Nederlandse Bank in haar berekeningen hiervoor hanteert. Het dienen actuariële berekeningen te zijn. De basisuitgangspunten zouden moeten zijn; wat zijn de einduitkomsten indien de oude regeling zou worden gecontinueerd en wat zijn de einduitkomsten in de nieuwe regeling.

Het verschil komt in principe in aanmerking voor compensatie. Dan rest nog de vraag wordt de compensatie in geld/salaris verwerkt of in extra pensioen en dient dat volledig te zijn.

Het is van belang om het traject reeds nu in te zetten en de Ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordigers in een vroeg stadium erbij te betrekken.
Pensioenregelingen met elkaar vergelijken is beslist specialistenwerk en niet eenvoudig en het vergt een goede afstemming met de adviseur en het bedrijf.