Henk Prenger, directeur van H. Prenger Consultancy B.V.


Het eerste contact met Laman Trip -als pensioenadviseur- heeft ergens aan het einde van de negentiger jaren plaatsgevonden. Vanwege mijn vertrek bij een bedrijf diende er een eenmalige koopsom te worden gestort voor een oudedagsvoorziening. LT heeft dat toen op een-bij mij passende wijze- verzorgt. Naderhand zijn nog diverse pensioenvoorzieningen voor  mij door LT geregeld.

Toen ik een bedrijf startte en dat goed ging draaien was het ook een logische stap dat LT een pensioenregeling voor de werknemers in gang zette. Daar het een MKB-bedrijf betrof heeft LT heel duidelijk aangegeven dat regelingen waarbij de werknemers op de einddatum gegarandeerde pensioenen zouden krijgen wel eens zeer nadelig voor de werkgever zou kunnen uitpakken als bijvoorbeeld de rente zou dalen en of de levenskansen zouden toenemen. De toenmalige beschikbare premie regeling was daardoor bij uitstek het pensioen vehikel voor een start-up in het MKB. Gezien de ontwikkelingen zowel op de kapitaalmarkt als aangaande de inderdaad toegenomen levensverwachtingen ben ik LT -nog steeds- zeer dankbaar dat ik zijn advies heb opgevolgd daar anders de pensioenlasten zeer aanzienlijk zouden zijn gestegen hetgeen voor een start-up funest kan zijn .

In 2013 attendeerde LT mij er tijdig op dat er in 2014 een eenmalige fiscale faciliteit zou worden gerealiseerd waardoor tijdelijk -voor een van mijn leven polissen- een behoorlijk gedeelte belastingvrij kon worden getoucheerd voordat de einddatum was bereikt. Hierdoor heb ik een substantieel, voordeel weten te behalen. Ik ben met LT in zee gegaan mede vanwege het feit dat LT een goede combinatie in zich draagt , namelijk een gedegen juridische achtergrond (notariële studie), het werkzaam zijn geweest  als pensioenjurist bij een ondernemingspensioenfonds en  zijn  ervaring middels zijn eigen  pensioenadviesbureau.